„Otevřený přístup vůči dětem s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami, bez ohledu na druh školy, je bezpochyby dlouhodobý proces, který chce svůj čas a současně vyžaduje maximální podporu škol a učitelů, protože bez jejich motivace a energie to prostě fungovat nebude.“

Iva Janská, předsedkyně Spoluškola, z. s. pro Škola v právu (24. 2. 2023)

Ve Spoluškole věříme, že kvalita vzdělání hraje jednu z klíčových rolí v dalším životě každého z nás. Proto usilujeme o to, aby všechny děti – bez ohledu na svou aktuální životní situaci, nebo vzdělávací potřeby – měly možnost maximálně naplnit svůj vzdělávací potenciál a zvýšit tak své šance na úspěšný a spokojený život ve většinové společnosti. Vzdělávání je veřejná služba a jako taková má sloužit dětem, a to bez rozdílu. Jediný, kdo rozhoduje o volbě školy, je rodič, respektive zákonný zástupce dítěte, jenž podává přihlášku do té které školy.

Mezi naše hlavní aktivity patří přímá pomoc rodičům dětí (nejen) s potřebou vzdělávací podpory. Ať už formou bezplatného právního poradenství, webinářů nebo vydáváním nejrůznějších vzdělávacích a informačních materiálů. Jde nám o to, aby byla dodržována nastavená pravidla a zákon. Naše podpora je určena všem rodičům nebo zákonným zástupcům.  Specifickou cílovou skupinou, které pomáháme, jsou rodiče dětí se vzdělávacím znevýhodněním. Nejčastěji jde o děti s tělesným, mentálním či smyslovým hendikepem, nebo kombinovanými vadami. Pomáháme ale i dětem bez zdravotního handicapu, které potřebují podporu ve vzdělávání.

aktuality

Ptáte se nás: Dítěte se chce škola zbavit, co můžeme dělat?

Ptáte se nás: Dítěte se chce škola zbavit, co můžeme dělat?

Syn má poruchu autistického spektra. Je v prvním ročníku na středním odborném učilišti pro děti s hendikepem. Přesto má problém s učivem a nově se u něj začínají vyskytovat kázeňské problémy, které nikdy předtím neměl a které vyvrcholily napomenutím třídního učitele. Snažili jsme se komunikovat se školou ohledně toho, jak k němu přistupovat, aby učivo zvládal, ale bez výsledku.  Místo toho nám doporučili, ať synovi najdeme jinou školu. Co máme dělat, když nám nechtějí pomoct, ale rovnou se ho zbavit?

číst více