26. května 2022

Analýza mapující praxi škol a školských poradenských zařízení ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí do škol

Podle nově zveřejněného výzkumu PAQ Research se každý pátý rodič dítěte se SVP setkal s návrhem či požadavkem na odchod dítěte do jiné školy (či třídy). Desetina rodičů znevýhodněných dětí má současně zkušenost s určitým omezením či porušováním legislativy v průběhu školní docházky dítěte. Třetina dětí, které mají přiznaná podpůrná opatření, se při zápisu setkala s neoprávněnými požadavky ze strany školy pro přijetí. A dvě třetiny rodičů, kteří mají v doporučení ŠPZ uvedeno, v jakém typu školy má být dítě vzděláváno, tuto informaci mylně považují za závaznou. Celou analýzu z šetření mezi rodiči dětí se speciálními vzdělávacími potřebami si můžete přečíst zde.