Partnerství

Spolupracujeme s významnými hráči na poli vzdělávání. Jsme členy:

AVPO

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR začala svoji činnost v roce 2010 jako střešní a všeoborová asociace neziskových organizací. V současné době sdružuje více než sto neziskovek, převážně se jedná o organizace servisního typu (poskytovatele veřejně prospěšných služeb). AVPO ČR svým členským organizacím poskytuje všestranný servis a aktivně hájí a prosazuje jejich zájmy. Od roku 2014 je AVPO ČR správcem značky Prověřená veřejně prospěšná organizace (značky spolehlivosti). Posláním značky spolehlivosti je posilovat důvěru dárců a podporovatelů k neziskovým organizacím. Značka spolehlivosti je součástí národního programu Česká kvalita.

iniciativa Neberme školám asistenty pedagoga

Iniciativa Neberme školám asistenty pedagoga vznikla v září 2023 v reakci na návrh novely školského zákona, který od roku 2025 počítá se snížením počtu asistentů pedagoga na základních školách a současně s jejich zrušením v podobě podpůrného opatření pro děti, které asistenta pedagoga skutečně potřebují. Spojili jsme se proto s významnými hráči na poli vzdělávání, abychom veřejnost upozornili na rizika, která stávající návrh novely ŠZ přináší nejen pro zranitelné děti, ale celé školy. Iniciativu tvoří Učitelská platforma, Asociace pracovníků speciálně pedagogických center, Stálá konference asociací ve vzdělávání, Society for All a Spoluškola. Kampaň je realizována v rámci projektu Zažít úspěch s asistenty pedagoga finančně podpořeného ze sbírky Pomozte dětem.

Platforma pro včasnou péči

Platforma pro včasnou péči se věnuje podpoře a rozvoji včasné péče v Česku. Jejím cílem je prosazovat a hájit služby a programy poskytované ohroženým dětem a podpořit vybudování funkčního systému včasné péče u nás. Sdružuje organizace z celé České republiky, které se v různé míře věnují včasné péči. Platforma vznikla v lednu 2020 jako výsledek dlouholetého postupného síťování. U jejího zrodu stály Nadace Albatros, Nadace České spořitelny a Nadace OSF. Milníkem byl rok 2023, kdy vznikl samostatný spolek Platforma pro včasnou péči.

SoFA

Society for All (dříve ČOSIV) pracuje na odstranění bariér ve vzdělávání a hledá nové způsoby začlenění znevýhodněných dětí mezi jejich vrstevníky. Usiluje o to, aby každé dítě ve škole zažilo pocit úspěchu a přijetí. Posiluje duševní zdraví nejen dětí – tematizuje wellbeing a snaží se o to, aby bylo pro společnost stejně důležité jako vzdělávání samo. Protože jen dítě, které je v pohodě a bezpečí, může naplno rozvinout svůj potenciál. Zároveň buduje efektivní systém včasné identifikace ohrožených dětí a následné účinné pomoci. Klade důraz na mezioborovou spolupráci všech, kteří jsou s dětmi v kontaktu. Zastřešuje další neziskové organizace s podobným zaměřením.

Věří naší práci a proto nás finančně podporují:

Abakus

Abakus je nadační fond zakladatelů Avastu, který přináší nástroje pozitivní změny do české společnosti. Spoluškola spolupracuje s fondem Abakus od roku 2021. Nejdříve v rámci dvouletého projektu Škola bez předsudků – podpora partnerského přístupu rodičů a škol zaměřeného na advokační aktivity v oblasti vzdělávání znevýhodněných dětí. Od roku 2023 pak především v oblasti přímé podpory rodičů dětí se vzdělávacím znevýhodněním prostřednictvím bezplatného právního poradenství.

NROS

Posláním Nadace rozvoje občanské společnosti je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Nadace podporuje projekty, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám, posilují lidská práva a demokratické hodnoty nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Současně usiluje o rozvoj vzdělávání a zvyšování informovanosti v oblasti neziskového sektoru a o jeho celkovou profesionalizaci. Spoluškolu podporuje v rámci sbírky Pomozte dětem od roku 2023.

Nadace OSF

Nadace OSF podporuje a vzdělává občanskou společnost. Současně rozvíjí stát, kde mají všichni rovné šance a aktivně se zapojují do dění ve svém okolí. OSF otevírá citlivá a opomíjená témata a společně s dárci hledá průkopníky, kteří je budou dál rozvíjet. Řídí se zásadou rovných příležitostí pro všechny. Programy nadace jsou inkluzivní a umožňují aktivní participaci všem bez rozdílu. OSF stálo v roce 2015 u zrodu neformální rodičovské aliance a pozdějšího spolku Rodiče za inkluzi, který od roku 2023 nese název Spoluškola.

PRE

Pražská energetika založila v roce 2004 Nadační fond pomocná ruka, který pomáhá zdravotně, sociálně a tělesně postiženým občanům. Pomoc Skupiny PRE směřuje zejména k dětem ze speciálních základních škol. Snad právě proto byla PRE sympatická naše práce a v roce 2023 se rozhodli finančně podpořit inovativní zpracování a propagaci námi chystané příručky pro rodiče dětí s potřebou podpory ve vzdělávání.

Za nefinanční podporu děkujeme:

forum iuris

Forum Iuris je první pražský sdílený prostor pro advokáty a především pohodové místo pro práci i jednání s klienty v srdci Vinohrad. Jedním z cílů tohoto inovativního projektu je i sdílení profesních a osobních zkušeností a možnosti profesní seberealizace formou odborných workshopů nebo publikace článků na společné platformě. Spoluškola děkuje Forum Iuris za možnost využívat jejich prostory pro společná setkání týmu.