Projekty

Zažít úspěch s asistenty pedagoga

(NROS, Pomozte dětem)

Cílem projektu je umožnit dětem s potřebou vzdělávací podpory zůstat a uspět ve své škole. Nezbytným krokem pro dosažení tohoto cíle je poskytnutí potřebné podpory dítěti v každé škole, a to bez ohledu na její druh a v maximální míře, kterou dítě potřebuje. Projekt na jedné straně reaguje na tříletou protizákonnou praxi v podobě neposkytování asistentů pedagoga a dalších podpůrných opatření ve speciálních školách a současně na aktuální návrh novely školského zákona, podle něhož nemají být asistenti pedagoga (AP) coby individuální podpůrné opatření (PO) poskytování od roku 2025 ani v běžných základních školách. Při prosazení stanovených cílů bude hrát klíčovou roli expertní partnerství a společný jednotný postup s dalšími NNO.

Spolu – Podpora rovného přístupu ke vzdělávání

(Nadace OSF, program Active Citizens Fund)

Cílem projektu je umožnit dětem se vzdělávacím znevýhodněním dosáhnout maximálního vzdělávacího potenciálu ve své škole. Zvýšit tak jejich šance na úspěšný, spokojený a především „normální“ život. Chceme přispět ke změně školské legislativy ve vztahu ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, posílit kompetence rodičů znevýhodněných dětí tak, aby se byli schopni účinně bránit protizákonným praktikám škol a také zvýšit povědomí veřejnosti o problematice dětí s potřebou podpory ve vzdělávání.

Odborné poradenství rodinám dětí se SVP

(Nadace Abakus)

Finanční příspěvek je určen na posílení stávajících odborných kapacit spolku Spoluškola. V rámci projektu budou rozšířeny především kapacity spolku v oblasti školské legislativy, ať už v rámci přímé práce s rodinami znevýhodněných dětí (bezplatná poradna) či v oblasti analýzy a přípravy podkladů pro jednání s MŠMT a dalšími rozhodovateli.
Posílení advokačních kapacit

(Nadace OSF)

Prostřednictvím cílených a systematických advokačních aktivit chceme umožnit dětem s potřebou podpory ve vzdělávání dosáhnout maximálního vzdělávacího potenciálu ve své spádové škole a zvýšit tak jejich šance na úspěšný, spokojený a především „normální“ život. V rámci projektu plánujeme prostřednictvím expertní činnosti (včetně spolupráce s dalšími NNO a odbornými partnery) iniciovat změnu školské legislativy tak, aby děti, které jsou školami vnímány jako náročné, byli automaticky přijaty do spádové školy. Při zápisech tak nebudou nuceny k podání přihlášek do jiných škol, popř. k odchodu do domácího vzdělávání.
Interaktivní zpracování a propagace e-příručky pro rodiče

(PRE)

E-příručka má pomoci rodičům zorientovat se ve svých právech a povinnostech v oblasti vzdělávání. Jejím cílem je posílit kompetence rodičů a zvýšit jejich informovanost tak, aby se stali pro školy a další aktéry ve vzdělávání rovnocennými partnery při řešení vzdělávací situace dítěte. Příručka, která vzniká v rámci projektu Spolu – Podpora rovného přístupu ke vzdělávání má srozumitelnou formou shrnout vše podstatné, co by rodiče měli vědět o vzdělávání (nejen) dětí se znevýhodněním, ať už ve vztahu ke škole ŠPZ či zřizovateli. Online příručka bude doplněna řadou konkrétních příkladů a dotazů z praxe, např. z našich kazuistických seminářů pro rodiče či bezplatné právní poradny. Z finanční podpory PRE bude hrazena především propagace příručky.