19. prosince 2022

Připomínky SPOLU ke změně školského zákona

V listopadu 2022 probíhalo připomínkové řízení ke změně školského zákona, kterou připravilo MŠMT. Návrh změny školského zákona obsahoval desítky změn včetně změny financování asistenta pedagoga jako podpůrného opatření. To by nemělo probíhat přes poradny a SPC (ŠPZ), ale jako standardní financování škol, kdy by školy dostávaly peníze na platy asistentů pedagoga předem na základě statistického modelu potřeby pedagogické asistence dětí.

V připomínkách jsme se zaměřili na tři základní témata, kterým se naplno věnujeme poslední dva roky v rámci projektu financovaném Nadačním fondem Abakus a vyjádřili jsme se i k tzv. parametrizaci asistenta pedagoga:

Neomezování přijímání dětí nejen se SVP stanovováním dalších podmínek, protože všechny podmínky jsou ve školském zákoně: 6 let a v případě škol, které jsou pro děti spádové trvalý pobyt dětí ve spádovém obvodu školy. Není tedy možné, aby základní školy podmiňovaly přijetí dítěte tím, že nemá speciální vzdělávací potřeby, nebo už připraveným Doporučením ŠPZ ke vzdělávání. Současně jsme identifikovali několik kritérií, které nehodnotí „kvalitu“ a výkon“ dítěte, jeho rodinu a prostředí. Ředitelé veřejných škol, které nejsou pro děti spádové, nebo ředitelé škol soukromých a církevních je mohou využít k sestavení pořadí přihlášených dětí v případě, kdyby byl počet přihlášených dětí vyšší než oznámený počet přijímaných dětí.

Neomezování práva zákonných zástupců na volbu školy. Školu volí zákonný zástupce podáním přihlášky a konečným rozhodnutím, do které školy dítě nastoupí, pokud ho ředitel školy přijal. Není možné, aby musel zákonný zástupce podávat přihlášku do školy, kterou označí na Doporučení ke vzdělávání poradny nebo SPC. Proto jsme navrhli tuto a některé další kolonky vypustit.

Dlouhodobě upozorňujeme na to, že podstatné omezení poskytování podpůrných opatření a neposkytování asistenta jako podpůrného opatření ve speciálním školství je v rozporu se školským zákonem. Podle něho jsou rozhodující vzdělávací potřeby dítěte, ne druh školy, ve které se dítě vzdělává. Proto jsme nad rámec navržené změny školského zákona navrhovali zrušit tu část vyhlášky č. 27/2016 Sb., která toto obsahuje. Upozornili jsme na skutečnost, že nelze vázat poskytování konkrétních podpůrných opatření dětí na druh handicapů uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona pro které je škola zřízena, protože část škol tuto informaci nemá ve zřizovací listině ani uvedenou.

Upozornili jsme na to, že návrh nového modelu financování asistentů pedagoga jako podpůrného opatření přímo přes rozpočet škol, ne přes ŠPZ, je zaměřen na pracovněprávní agendu asistentů pedagoga, ne na zkvalitnění poskytování podpůrného opatření asistent pedagoga. Proto navrhovaný model nebude schopen reagovat na skutečné potřeby dětí a nebude schopen ani garantovat jejich uznaná práva, protože na jedné straně zůstává zachováno rozhodování ŠPZ o asistentovi pedagoga jako podpůrném opatření, na straně druhé má o jeho skutečném poskytování rozhodovat ředitel školy. Navíc skutečnost, že má být nový systém levnější, vede automaticky ke snížení množství hodin, které budou asistenti pedagoga s dětmi pracovat.

Pokud je smyslem tzv. parametrizace zavést do škol asistenta pedagoga jako součást vzdělávacího systému, pak lze toto provést i nezávisle na poskytování asistenta pedagoga jako podpůrného opatření a propojit obě agendy např. tak, aby v případě potřeby dětí přešel asistent pedagoga z režimu „parametrizovaného“ do režimu „podpůrné opatření“ a zpět.

Toto vše a ještě něco navíc si můžete přečíst v příloze, která obsahuje všechny připomínky spolku Spolu tak, jak jsme je poskytli i MŠMT. Přílohu najdete zde.