30. ledna 2023

Tisková zpráva: Školy nemusí mít na základě parametrizace asistenta pedagoga dostatek peněz pro podporu dětí se SVP

Spolu, z.s., spolek, který se zabývá začleňováním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do škol, přichází se stanoviskem k návrhu na parametrizaci pro zajištění asistentů pedagoga na školách. Tu obsahuje návrh na změnu školského zákona, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) . Spolu, z.s se domnívá, že individuální vzdělávací potřeby dětí při vzdělávání nelze saturovat plošnými systémovými opatřeními, neboť tato opatření mají sloužit ke zvýšení celkové kvality vzdělávacího systému. Nemohou sloužit k individuální podpoře jednotlivce, která je právním nárokem. Proto plošná opatření, která mají saturovat individuální potřeby, nemohou být ani dostatečně efektivní a bude tak automaticky docházet i ke snížení efektivity vynaložených finančních prostředků.

Co je tzv. parametrizace?
Jde o způsob jak na základě několika vybraných ukazatelů stanovit, kolik pracovních pozic asistent pedagoga bude stát na jednotlivých školách financovat jako standardní součást vzdělávací služby, ne jako tomu je doposud, tj. jako podpůrné opatření.

Pro asistenty pedagoga by mělo nově platit následující:
• Jako podpůrné opatření má být asistent pedagoga nadále přiznáván, ale ne už poskytován.
• Přiznávat asistenta pedagoga jako podpůrné opatření budou i nadále školská poradenská zařízení (ŠPZ).
• Asistent pedagoga nebude jako podpůrné opatření poskytován na základní škole a v družině, naopak bude poskytován ve školách mateřských a středních.

Zkušenosti ze speciálního proudu vzdělávání
Co se týče přiznávání, ale neposkytování asistenta pedagoga jako podpůrného opatření, jde o stejnou situaci, v jaké jsou od ledna 2020 i děti ve školách pro děti se zdravotními handicapy.

„Jestliže je dítě ve škole pro děti se zdravotními handicapy a jeho konkrétní handicapy neodpovídají druhu zdravotních handicapů dětí, pro které je škola zřízena, pak ŠPZ volí druhově nejbližší podpůrné opatření, kterým je další učitel pro práci s dítětem, tj. jde navíc i o výrazně finančně náročnější podpůrné opatření, říká Veronika Doležilová, právnička Spolu, z.s. „Lze tak předpokládat, že v případě nemožnosti poskytovat podpůrné opatření asistent pedagoga, bude dětem přiznáván jako podpůrné opatření učitel i v tzv. běžných školách.  Druh školy z podstaty věci není a ani nemůže být podpůrné opatření, protože podpůrné opatření je individuálním právním nárokem dítěte na „nezbytnou úpravu“, ne institucionálním plošným personálním zajištění vzdělávání,“ dodává.

ŠPZ budou i nadále podpůrné opatření asistent pedagoga přiznávat včetně počtu hodin práce s dětmi, nebudou už ale uvádět informaci o způsobu financování. To bude dáno obecným financováním provozu škol. Ředitelé škol budou přiřazovat asistenty pedagoga ke konkrétnímu dítěti a určením počtu hodin práce asistenta v konkrétní třídě tak de facto rozhodnou o stupni podpůrného opatření, který je však už určen ze strany ŠPZ v souladu se školským zákonem (§ 16 odst. 4).  Pokud škola nebude mít na základě tzv. parametrizace dostatek finančních prostředků, pak nebude schopna pokrýt určenou míru podpory. To se negativně odrazí na efektivitě samotného vzdělávání. Děti, které jsou vnímány už v současnosti jako náročnější na vzdělávání, se stanou pro školy ještě náročnějšími, protože žádným plošným opatřením nelze plně kompenzovat individuální potřeby konkrétního jednotlivce. 

Podle analýzy Zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou pro spolek vypracovala organizace PAQ Research, už dnes dochází k tomu, že zákonní zástupci každého pátého dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“) čelí výzvám ze strany škol, ŠPZ i zákonných zástupců spolužáků k přestupu na jinou školu nebo k odchodu do individuálního (domácího) vzdělávání. Polovina z těchto dětí skutečně ze školy, na které se doposud vzdělávaly, odchází. Současně už při zápise dětí se SVP do 1. ročníku základní školy je požadavek škol na zajištění další asistence druhým nejčastějším požadavkem, kterým podmiňují školy přijetí dítěte. V tomto případě jde navíc o přímý protizákonný postup jakékoli školy, protože podmínka pro přijetí k základnímu vzdělávání je pouze jediná – dosažení 6 let a pokud je škola pro dítě školou spádovou, pak i trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Nic více.


Shrnutí: Spolek podporuje snahu MŠMT zvýšit personální standard vzdělávání na základních školách o asistenty pedagoga, např. i za využití parametrizace. Ke zvýšení personálního standardu vzdělávání na základních školách ale nedojde, pokud nezůstane současně zachována i individuální podpora konkrétních dětí. V takovém případě naopak hrozí snížení kvality vzdělávání, protože plošná opatření ze své podstaty nejsou schopna plnit funkci opatření přesně zacílených – individuálních. V té souvislosti je  potřebné obnovit poskytování podpůrného opatření asistent pedagoga i ve školách pro děti se zdravotními  handicapy a v případě ostatních podpůrných opatření provázat jejich poskytování dle druhu zdravotních handicapů, pro které je škola zřízena a druhem handicapů dítěte.


Celé stanovisko Spolu, z.s. k tzv. parametrizaci najdete zde.
Přípomínky Spolu, z.s. ke změně zákona v plném znění najdete tady.
Analýzu Zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami od výzkumné organizace PAQ Research si můžete přečíst zde.

Kontaktní osoby:
Iva Janská, Spolu, z.s.
tel.: 777 787 955
email: info@spoluskola.cz