29. června 2022

Ptáte se nás: Může ŠPZ přiznat dítěti s těžkou poruchou učení, které se vzdělává ve speciální třídě, podpůrné opatření školní psycholog?

VÁŠ DOTAZ

Může ŠPZ přiznat dítěti s těžkou poruchou učení, které se vzdělává ve speciální třídě, podpůrné opatření školní psycholog? Dle informace od pracovnice ŠPZ by na něj mělo dítě nárok pouze v případě, že by navštěvovalo běžnou třídu.

 

NAŠE ODPOVĚĎ

ŠPZ má povinnost přiznat podpůrné opatření psycholog, pokud tomu odpovídají zjištěné speciální vzdělávací potřeby dítěte, a to i v případě, že se toto dítě vzdělává v tzv. speciální škole (či třídě).

Doplňující informace: Mezi podpůrná opatření, jejichž poskytování ve speciálních školách (či třídách) od 1. ledna 2020 omezila vyhláška č. 27/2016 Sb.  (v příloze č. 1, v části A, bod 1.7 a 1.8.) patří: poskytování speciálně pedagogické péče a použití speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky. Výjimku z neposkytování těchto PO mají děti, které jsou žáky školy zřízené pro žáky s jinými zdravotními handicapy. V celém speciálním školství bez výjimky se pak neposkytuje podpůrné opatření asistent pedagoga. Školní psycholog tedy nespadá mezi PO, jejichž poskytování ve speciálním školství vyhláška omezila a v případě, že tomu odpovídají vzdělávací potřeby dítěte, má pracovník ŠPZ povinnost jej dítěti jako PO přiznat.

Ještě podstatnější však je, že výše uvedené omezení PO vyhláškou je v rozporu se školským zákonem. Ten podmiňuje poskytování všech PO bez rozdílu podle vzdělávacích potřeb dítěte, nikoliv podle druhu školy, ve které se dítě vzdělává. Podpůrná opatření se mají v souladu se školským zákonem přiznávat dětem jako „nezbytná úprava vzdělávání“ (§ 16 odst. 1) bez vazby na druh školy, tj. čistě ve vazbě na vzdělávací potřeby dítěte ve škole, ve které se vzdělává. Podrobnější zdůvodnění, viz stanovisko spolku Spolu, z. s. ze dne 18. 2. 2020.

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám.