10. března 2017

Stanovisko aliance k prohlášením samospráv o zabraňování inkluze

Stanovisko aliance k prohlášením samospráv o zabraňování inkluze

V souvislosti s blížícími se termíny zápisu do mateřských škol, základních škol a přijímacího řízení na školy střední, zaujala aliance Rodiče za inkluzi stanovisko k vyjádření některých samosprávných celků o bránění inkluze.

Stanovisko aliance Rodiče za inkluzi k prohlášením samospráv k zabraňování inkluze

V průběhu roku 2016 se začaly některé samosprávy vyjadřovat ke vzdělávání dětí, žáků a studentů s odlišnými vzdělávacími potřebami v běžných veřejných školách. Hlavním obsahem těchto prohlášení je ujištění veřejnosti o tom, že tyto samosprávy jako zřizovatelé veřejných škol nedopustí změnu ve kvalitě vzdělání kvůli inkluzi, kterou mnohdy označují navíc jako inkluzi plošnou.

Tato prohlášení neodpovídají ani skutečnému stavu v běžných školách, ani principům školského zákona, protože:

Inkluze nebyla nikdy plošná, školský zákon vždy obsahoval a obsahuje existenci škol pro žáky se smyslovým, tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a pro žáky s poruchami učení, chování nebo autismem.

Naprostá většina dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami se během více jak deseti let začala vzdělávat a vzdělává se v běžných školách, a to jak základních, tak středních.

V běžných středních školách se pak vzdělávají nejen děti absolventi základních škol speciálních, které pokračují ve vzdělávání v učebních oborech na běžných učilištích (především obory s kódem E), ale i děti s mimořádným nadáním případně v kombinaci s dalšími odlišnými vzdělávacími potřebami.

Prohlášení některých samospráv je tak ve svém důsledku schopné obecně vzbudit nejen nerealizovatelná očekávání veřejnosti, ale i obavy všech, kteří se na vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami podílí, od rodičů až po střední školy.

Děti s odlišnými vzdělávacími potřebami tvoří velmi širokou a pestrou skupinu, v níž jsou děti s mentálním postižením jen jedním z mnoha druhů znevýhodnění – specifickým zdravotním postižením. Avšak každé dítě, ať už s odlišnými vzdělávacími potřebami či bez nich, má právo na vzdělání v maximální možné míře, nikoli na omezování už v přístupu ke vzdělání.

Obracíme se proto na samosprávy – zřizovatele běžných veřejných škol, nejen s výzvou k upuštění od takových postojů, které odmítají, nebo dokonce i popírají základní principy vzdělávání jako veřejné služby, ale i s výzvou o věnování potřebné pozornosti školské agendě a podpoře jednotlivých škol a učitelů při jejich práci.

Koordinační výbor:
Veronika Doležilová, Tomáš Hečko, Miroslav Klempar, Hana Kubíková, Kamila Mertová, Kateřina Polišenská, Karla Trusková

Stanovisko aliance Rodiče za inkluzi k prohlášení samospráv k zabraňování inkluze (PDF)