Mezi naše hlavní aktivity patří přímá pomoc rodičům dětí (nejen) s potřebou vzdělávací podpory. Ať už formou bezplatného právního poradenství, seminářů nebo vydáváním nejrůznějších vzdělávacích a informačních materiálů. Jde nám o to, aby byla dodržována nastavená pravidla a zákon. Naše podpora je určena všem rodičům nebo zákonným zástupcům.  Specifickou cílovou skupinou, které pomáháme, jsou rodiče dětí se vzdělávacím znevýhodněním. Nejčastěji jde o děti s tělesným, mentálním či smyslovým hendikepem, nebo kombinovanými vadami. Pomáháme však i dětem bez zdravotního handicapu, které potřebují podporu ve vzdělávání. Chcete se k nám připojit? Staňte se naším členem.

Sdružujeme rodiče

Sdružujeme rodiče a další subjekty, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání. Věříme, že má nezastupitelnou roli v přípravě všech dětí na dospělý život.

Radíme rodičům

Radíme rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních problémů v praxi. Navštivte naši poradnu.

Pořádáme semináře

Pořádáme semináře pro pedagogické pracovníky, pracovníky školských poradenských zařízení, rodiče i širokou veřejnost. Pro všechny zájemce o toto téma.

Informujeme

Prostřednictvím informačních kampaní, tématicky zaměřených prezentací a seminářů informujeme jednotlivé aktéry o platném systému vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a zároveň vyvracíme mýty a omyly. Více zde…

Vydáváme stanoviska

Vydáváme, stanoviska, komentáře a vysvětlení k nedorozuměním, praktickým problémům a mýtům, které společné vzdělávání doprovázejí. Více zde…

Sledujeme legislativu

Aktivně se zapojujeme do legislativního procesu. Účastníme se na novelizacích a připomínkování právních předpisů. Více zde…

Publikujeme

Publikujeme články v odborných časopisech a médiích. Více zde…

Komunikujeme s médii

Poskytujeme rozhovory, vyjádření a komentáře k tématu inkluze. Zapojujeme se do mediálních debat. Reagujeme na nepřesné, zavádějící a zastaralé informace ve veřejném prostoru. Více zde…