25. června 2020

Může škola ukončit vzdělávání dítěte na základě jeho „postižení“? Má dítě v ZUŠ nárok na asistenta pedagoga?

VÁŠ DOTAZ

Na základě čeho může ZUŠ ukončit vzdělávání dítěte? Má dítě i v ZUŠ nárok na asistenta pedagoga a kdo má iniciovat vyšetření v poradenském zařízení?

Syn (nyní 13 let, s Downovým syndromem) byl v roce 2016 přijat ke studiu výtvarného oboru na ZUŠ.  Standardně dostával vysvědčení, školné bylo vždy uhrazeno řádně a včas. Těsně před zahájením školního roku 2019/2020 nás telefonicky kontaktovala paní ředitelka s tím, že není možné, aby syn ve studiu pokračoval, neboť mají v kurzu naplněnou kapacitu a v tak různorodé skupině dětí již není možné vzdělávat dítě s „postižením“, když škola pro syna nemá asistenta. Na dotaz, proč s námi nebyly tyto záležitosti komunikovány již na konci předchozího školního roku, se mi dostalo odpovědi, že mi tuto skutečnost pravděpodobně zapomněli sdělit, neboť s paní učitelkou se takto rozhodly již v červnu. Školné nám bylo automaticky vráceno na účet a vyřazení ze studia nám bylo podáno jako hotová věc. Rovněž na iZUŠ (elektronické údaje o žákovi a jeho studiu na internetu) bylo jako datum ukončení studia uvedeno 28. 6. 2019. Má škola právo bez předchozí diskuse se zákonnými zástupci ukončit vzdělávání žáka, aniž by byl splněný alespoň jeden z bodů školního řádu pro ukončení studia? Může být důvodem ukončení velký počet žáků v kurzu, pokud k stávajícím žákům přibydou nově přijatí? Má dítě právo na asistenta pedagoga i v základní umělecké škole, pokud jej doporučí školské poradenské zařízení? Kdo má iniciovat vyšetření v poradenském zařízení a potřebu asistenta pedagoga ve vyučování, pokud výuka dosud probíhala bez asistenta pedagoga?

 

NAŠE ODPOVĚĎ

Ukončení vzdělávání v ZUŠ se řídí existujícími pravidly, konkrétně vyhláškou č. 71/2005 Sb. Důvody pro ukončení vzdělávání by musely být následující:

  • žák by měl na vysvědčení uvedeno, že neprospěl (a ze strany zákonného zástupce by nebylo požádáno o opakování ročníku),
  • žák by byl ze školy vyloučen (viz pravidla ve školním řádu),
  • nebylo by uhrazeno školné,
  • o ukončení studia by požádal sám rodič (zákonný zástupce dítěte).

Všechny ostatní důvody jsou nepodstatné. Ředitelka ZUŠ nemůže ukončit vzdělávání dítěte vrácením školného a následným písemným informováním zákonných zástupců, navíc s odůvodněním, že je to kvůli zdravotnímu handicapu dítěte. Syn je tedy stále žákem ZUŠ a škola se vůči němu (i Vám) chová  protizákonně. Pokud bude rodič trvat na docházce, škola toto musí akceptovat.

Současně je na škole, jak vyřeší situaci s počtem dětí, nejspíše bude muset otevřít další třídu. Stejně tak je na škole, jak vyřeší situaci s potřebou podpůrných opatření, když je syn zatím nemá pro ZUŠ přiznané. I v ZUŠ má dítě nárok na podpůrná opatření např. v podobě upravené organizace a obsahu vzdělávání či asistenta pedagoga. Postup se řídí stejnými pravidly jako v případě běžné školy. Je tedy třeba, aby o asistenta pedagoga (resp. vyšetření) požádal poradenskou službu zákonný zástupce dítěte, nikoliv škola. PPP/SPC na základě žádosti vydá rozhodnutí – tzv. „Doporučení“ (určené přímo ZUŠce, nikoliv základní škole), které je pak k dispozici škole a zákonnému zástupci. Žádná škola po Vás nemůže chtít „Zprávu”, tento dokument je od 1. 9. 2016 určen pouze zákonnému zástupci.

 

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám.