18. února 2020

Stanovisko Spolu, z. s. ke zrušení některých podpůrných opatření ve speciálních školách a třídách

Od 1. ledna 2020 platí novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. Novelizací bodu 1.7. přílohy č. 1 došlo ke změně, podle níž nelze poskytovat dětem, které se vzdělávají ve školách, třídách, odděleních a skupinách zřízených pro děti s handicapy uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona (dále jen “speciální školství“), následující podpůrná opatření:
– pedagogická intervence,
– předměty speciálně pedagogické péče,
– speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, pokud nejde o dítě s jiným druhem handicapu, než pro které je škola, třída, oddělení nebo studijní skupina zřízena.
Výjimku tvoří pouze poskytování výše uvedených podpůrných opatření pro děti s jiným druhem handicapu, než pro které je konkrétní škola, třída, oddělení či skupina zřízena.

Podpůrné opatření je přitom školským zákonem definováno (§ 16 odst. 1) jako nezbytná úprava, na jejíž bezplatné poskytování má dítě právo a kterou je škola povinna poskytnout za účelem naplnění vzdělávacích možností daného dítěte, bez ohledu na druh školy.

Na rozpor návrhu novely vyhlášky č. 196/2019 Sb. se školským zákonem upozornila v legislativním procesu některá připomínková místa, ať už tzv. povinná či ostatní, a také spolek Spolu z. s.

Celé stanovisko si můžete přečíst zde.