18. prosince 2018

Vyjádření spolku k počtu pedagogických pracovníků ve třídách běžných škol

Vyjádření spolku Rodiče za inkluzi k nemožnosti určovat právními předpisy počty pedagogických pracovníků včetně asistentů pedagoga ve třídách běžných škol z důvodu druhu podpory dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami (§ 17 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Spolek reaguje na existenci pravidla o počtu pedagogických pracovníků v běžných třídách, ve kterých se vzdělávají děti s odlišnými vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“) včetně návrhu na jeho snížení. V první řadě je potřeba si uvědomit, že na podpůrná opatření mají nárok nejen děti se zdravotními handicapy smyslovými, tělesnými, mentálními, kombinovanými nebo se závažnými poruchami učení/chování či s autismem (§ 16 odst. 9), ale i další děti proto, že se od 1. září 2016 změnila definice dítěte s odlišnými vzdělávacími potřebami.

Co se týče vlastního počtu pedagogických pracovníků, zde je nezbytné respektovat obecná pravidla týkající se práva na vzdělání a školský zákon (č. 561/2004 Sb.).  Pro vzdělávání platí tato pravidla:

 • základní vzdělávání je pro děti povinné a stát je povinen základní vzdělání zajistit
 • po dobu plnění povinné (před)školní docházky, škola nemůže a nesmí ukončit vzdělávání dítěte
 • podle trvalého pobytu mají děti přednostní právo na přijetí ve spádové MŠ a ZŠ
 • spádová MŠ a ZŠ je povinna přijmout ke vzdělávání všechny děti ze své spádové oblasti
 • děti mají nárok na poskytování podpůrných opatření ve 2. a vyšším stupni, jestliže je jim přizná PPP/SPC bez ohledu na druh školy, stupeň vzdělávání a druh podpůrného opatření, tedy včetně tzv. personálních podpůrných opatření, mezi které patří i asistent pedagoga.

Nyní se podívejme, co vlastně vyhláška č. 27/2016 Sb. v onom inkriminovaném § 17 obsahuje:

 • 1. pravidlem je, že v běžné třídě není zpravidla více než 5 dětí s podpůrnými opatřeními ve 2. a vyšším stupni (odst. 1)
 • 2. pravidlem je, že se v běžné třídě mohou vzdělávat maximálně 4 děti se zdravotním handicapem smyslovým, tělesným, mentálním, kombinovanými nebo se závažnými poruchami učení/chování či s autismem (odst. 5)
 • 3. pravidlem je, že v běžné třídě nesmí být více než 1/3 dětí se SVP (odst. 2).
 • 4. pravidlem je pravidlo o maximálním počtu 4 pedagogických pracovníků v běžné třídě (odst. 3)

Dalším – 5. pravidlem je, že pravidla o počtu dětí platí jen pro běžné neveřejné ZŠ (soukromé a církevní). Na běžné veřejné ZŠ s určenou spádovou oblastí se vztahují pouze pro přijímání dětí se SVP, pro které nejsou tyto školy školami spádovými. Pravidla o maximálním počtu dětí se tak nevztahují na všechny běžné veřejné ZŠ, které jsou pro děti spádové (zatím ne na MŠ) a střední školství včetně VOŠ (odst. 4). Pravidla o počtu dětí jsou potřebná proto, aby se nehromadily děti se SVP mimo své spádové školy v jiných běžných školách. Od září 2016 se však na všechny běžné školy bez rozdílu současně vztahuje pravidlo o maximálním počtu pedagogických pracovníků, které k pravidlům o počtech dětí nepatří (odst. 3).

Návrh novely vyhlášky:

 • rozšiřuje nepoužití pravidel o počtech dětí v běžných třídách ZŠ i na MŠ a nepoužití pravidla o maximálním počtu pedagogických pracovníků ve třídách běžných škol (navrhovaný odst. 4)
 • velmi restriktivně upravuje počty pedagogických pracovníků v běžné třídě (navrhovaný odst. 3)

Vzhledem k povinnosti škol přijmout ke vzdělávání každé dítě, pro které je MŠ či ZŠ spádová, vzhledem k zákonnému nároku dětí na poskytování podpůrných opatření, o kterých ve 2. a vyšším stupni rozhodují PPP/SPC (včetně asistenta pedagoga) a vzhledem k nemožnosti omezovat či dokonce neposkytovat jakékoli přiznané podpůrné opatření, protože by tím školy neplnily svou povinnost a porušovaly zákon, není ani možné pravidlo o maximálním počtu pedagogických pracovníků v běžné třídě uplatňovat.

Ze všech uvedených důvodů je proto nadbytečné, aby jakýkoli právní předpis (v tomto případě vyhláška č. 27/2016 Sb.) obsahoval pravidla pro neposkytování podpory, když jsou současně školy povinny ze zákona tuto podporu dětem poskytovat.

Vyjádření k počtu pedagogických pracovníků ve třídách běžných škol (pdf)