25. května 2023

Ptáte se nás: Je možné přeřadit dítě ze speciální školy na běžnou základní školu?

VÁŠ DOTAZ

Je možné přeřadit dítě ze speciální školy na běžnou základní školu? Ve škole nás informovali, že podmínkou je vyjádření SPC. Pokud by dítě přijali, tak jen bez poskytování jakéhokoli podpůrného opatření včetně asistenta pedagoga.

NAŠE ODPOVĚĎ

Ano, dítě je možné přeřadit. Základní informace o postupu při přestupu mezi školami obsahuje školský zákon (č. 561/2004 Sb.). Jakékoli „vyjádření“ SPC není pro podání přihlášky do běžné školy potřeba, jde čistě o rozhodnutí rodičů (resp. zákonných zástupců). Podmínkou je podání přihlášky z jejich strany. Postup při přijetí je pak následující:

O přestupu žáka rozhoduje ředitel základní školy, a to na základě žádosti (přihlášky) zákonného zástupce dítěte. Přihlášku musí ředitel školy přijmout. Pokud má nějaké vady, musí vyzvat toho, kdo ji podal, k odstranění těchto vad a určit dobu, do kdy je má odstranit (viz blíže § 49 odst. 1 a § 165 odst. 2 školského zákona, správní řád – zákon č. 500/2004 Sb.). Rodič ale nemá povinnost dokládat žádné přílohy, tedy ani vyjádření ŠPZ.

Ředitel rozhoduje ve správním řízení, to znamená, že musí vydat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do školy. Pokud ředitel školy žádosti nevyhoví a dítě do školy nepřijme, musí nepřijetí odůvodnit. Proti rozhodnutí o ne/přijetí je možné se odvolat. Možnosti postupu při nepřijetí jsou podrobněji popsány zde.
Pokud se jedná o školu pro dítě spádovou (= má ve školském obvodě školy trvalý pobyt, viz § 36 odst. 7 školského zákona) a v konkrétním ročníku je volná kapacita, je ředitel povinen dítě přijmout. V případě, že není pro spádové dítě ve spádové škole místo, zajišťuje místo v jiné škole zřizovatel a tato škola pak přijímá dítě jako by pro něho byla školou spádovou.
Na přijetí do školy, která není pro dítě školou spádovou, není právní nárok, tj. ředitel školy není povinen dítě přijmout.

Co se týká poskytování podpůrných opatření (včetně asistenta pedagoga), ta školy poskytují na základě vyjádření (tzv. Doporučení) SPC/PPP. Podpůrná opatření přiznaná ze strany SPC/PPP jsou pro školy závazná, tj. školy jsou povinny dítěti podporu zajistit.

Shrnutí: spádová škola má povinnost dítě přijmout, bez ohledu na jeho SVP a je povinna poskytnout mu podpůrná opatření, pokud je má přiznaná v Doporučení SPC/PPP.

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU

Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám na poradna@spoluskola.cz.