28. března 2022

Co všechno obsahuje Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby ve školském poradenském zařízení?

VÁŠ DOTAZ
Mohou po mě pracovníci ŠPZ v rámci Informovaného souhlasu s poskytnutím poradenské služby ve školském poradenském zařízení požadovat souhlas s tím, že si po dobu platnosti vyšetření budou se školou předávat informace nutné k zajištění poskytování podpůrných opatření?

NAŠE ODPOVĚĎ
Náležitosti informovaného souhlasu (IS) zákonného zástupce pro poskytování školské služby ŠPZ jsou dány ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. Ta obsahuje i formulář informovaného souhlasu, který má danou formu i obsah. Nic jiného, než co je uvedeno ve vyhl. č. 72/2005 Sb., nesmí informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby obsahovat.
Navíc není jasné, k čemu má požadovaný souhlas s předáváním informací nutných k zajištění poskytování podpůrných opatření přesně sloužit.
ŠPZ je v rámci poskytování poradenské služby oprávněno žádat po škole informace (§ 12 odst. 2 vyhl. č. 27/2016 Sb.):
– o dosavadním průběhu vzdělávání žáka ve škole, zejména údajů uvedených ve školní matrice,
– o podpůrných opatřeních prvního stupně poskytovaných žákovi,
– o podmínkách školy, ve které se žák vzdělává nebo se bude vzdělávat (§ 11 odst. 3 vyhl. č. 27/2016 Sb.).
V případě přiznání personálních a materiálních podpůrných opatření (PO) je pak škola povinna poskytovat ŠPZ součinnost (§ 12 odst. 1 vyhl. č. 27/2016 Sb.). To se týká hlavně informací o podpůrných opatřeních, která už využívají jiní žáci a je potřeba, aby ŠPZ posoudilo buď jejich sdílení (tj. kdy konkrétní PO využívá současně více žáků), nebo jejich další využití (tj. kdy žáci používají PO v době výuky v různou dobu).
ŠPZ pak poskytuje škole informace o žákovi v rozsahu Doporučení ŠPZ, tedy:
– shrnutí závěrů vyšetření,
– popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
– údaje o případném druhu znevýhodnění žáka uvedeném v § 16 odst. 9 školského zákona,
– doporučené podpůrné opatření a jeho stupeň, včetně případných kombinací a variant podpůrných opatření a
– návrh postupu při poskytování podpůrných opatření.

VYUŽIJTE NAŠI PORADNU
Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, napište nám.