„Otevřený přístup vůči dětem s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami, bez ohledu na druh školy, je bezpochyby dlouhodobý proces, který chce svůj čas a současně vyžaduje maximální podporu škol a učitelů, protože bez jejich motivace a energie to prostě fungovat nebude.“

Iva Janská, předsedkyně Spoluškola, z. s. pro Škola v právu (24. 2. 2023)

Ve Spoluškole věříme, že kvalita vzdělání hraje jednu z klíčových rolí v dalším životě každého z nás. Proto usilujeme o to, aby všechny děti – bez ohledu na svou aktuální životní situaci, nebo vzdělávací potřeby – měly možnost maximálně naplnit svůj vzdělávací potenciál a zvýšit tak své šance na úspěšný a spokojený život ve většinové společnosti. Vzdělávání je veřejná služba a jako taková má sloužit dětem, a to bez rozdílu. Jediný, kdo rozhoduje o volbě školy, je rodič, respektive zákonný zástupce dítěte, jenž podává přihlášku do té které školy.

Mezi naše hlavní aktivity patří přímá pomoc rodičům dětí (nejen) s potřebou vzdělávací podpory. Ať už formou bezplatného právního poradenství, webinářů nebo vydáváním nejrůznějších vzdělávacích a informačních materiálů. Jde nám o to, aby byla dodržována nastavená pravidla a zákon. Naše podpora je určena všem rodičům nebo zákonným zástupcům.  Specifickou cílovou skupinou, které pomáháme, jsou rodiče dětí se vzdělávacím znevýhodněním. Nejčastěji jde o děti s tělesným, mentálním či smyslovým hendikepem, nebo kombinovanými vadami. Pomáháme ale i dětem bez zdravotního handicapu, které potřebují podporu ve vzdělávání.

aktuality